Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Trần Thị

  • S. 34 (2019) - Bài viết
    DESIGN OF A SINGLE MICROSTRIP ANTENNA FOR THE FUTURE 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS
    Tóm tắt  PDF