Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyen Tuan Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 27+28 (2018) - Bài viết
    EXPERIMENTAL-NUMERICAL RESISTIVITY MEASUREMENTS APPROACH FOR CHARACTERIZATION IN STRUCTURAL TIMBER
    Tóm tắt  PDF