Chi tiết về Tác giả

Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 29 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY CŨ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ HƯỚNG ĐẾN SỬ DỤNG XE MÁY AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG
    Tóm tắt  PDF