Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Vĩnh Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 30 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANATE NANOTUBES XỬ LÝ MÀU PROCION MX TRONG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF