Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Thanh Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 27+28 (2018) - Bài viết
    ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG Ag/A-RHA ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA CO
    Tóm tắt  PDF