Chi tiết về Tác giả

Anh, Ly Hung Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 30 (2018) - Bài viết
    DEFORMATIONOF THIN-WALLED CIRCULAR TUBE SUBJECTED TO IMPACT THEREE-POINT BENDINGBYUSING NUMERICAL SIMULATION
    Tóm tắt  PDF