Chi tiết về Tác giả

Bình, Lê Thanh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    ASSESSMENT OF NON-LINEAR REGRESSION APPROACH FOR BACK-ANALYSIS ON TUNNELLING-INDUCED SURFACE SETTLEMENT– A CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY
    Tóm tắt  PDF