Chi tiết về Tác giả

Bạo, Hồ Ngọc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Kim Thành

  • S. 27+28 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BỘT ĐÁ THAY THẾ CÁT TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
    Tóm tắt  PDF