Chi tiết về Tác giả

Anh Hoàng, Hồ Lê Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 27+28 (2018) - Bài viết
    ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ ĐỘNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT NÂNG CAO FUZZY-PSO
    Tóm tắt  PDF