Chi tiết về Tác giả

Bảo, Châu Văn Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 27+28 (2018) - Bài viết
    THIẾT KẾ TỐI ƯU HOÁ ĐA MỤC TIÊU CHO MẠCH LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI GHÉP SỬ DỤNG GIẢI THUẬT PSO
    Tóm tắt  PDF