Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 27+28 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MÔ HÌNH DỊCH TỄ SIR VỚI BƯỚC CHUYỂN MARKOV

Nguyễn Viết Dương, Trần Đình Tướng

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu mô hình dịch tễ SIR với nhiễu trắng và nhiễu màu. Với những giả thiết thích hợp, điều kiện tồn tại và duy nhất nghiệm của hệ được chỉ ra. Hơn nữa, bài báo còn chỉ ra ngưỡng để xác định tính chất nghiệm của hệ khi thời gian đủ lớn. Các ví dụ và mô phỏng số được trình bày để minh họa kết quả lý thuyết.


Toàn văn: PDF