Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Phạm Thị Nga

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu về thực trạng công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam giai đoạn 2014 – 2017 như là bài học kinh nghiệm góp phần đáng kể vào sự phát triển của Tổng Công ty hiện nay. Bài báo nêu bật vai trò công tác bổ nhiệm và tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp; giới thiệu tổng quan Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam; thực trạng quy mô, cơ cấu nhân sự của Công ty (2014 – 2017); công tác tuyển dụng nhân sự; công tác bổ nhiệm nhân sự các chức danh quản lý từ nguồn bên trong và bên ngoài Công ty; những kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự của Công ty (2014 – 2017).

 


Toàn văn: PDF