T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

BÌA MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1 - 2
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH HỢP CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Bùi Thị Hương Giang 3 - 9
CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ SỰ HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MỐI QUAN HỆ ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy Nga 11 - 16
ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Diêm Thị Thu Thủy 17 - 22
GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG Tóm tắt
Trần Thị Thu Trang 23 - 29
NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Thu Trang 31 - 36
NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Thu Huyền 37 - 43
SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng 45 - 50
SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa 51 - 55
NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lý Mai Hương 57 - 60
SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lại Thu Uyên 61 - 64
PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA Tóm tắt
Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến 65 - 72
NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG THỰC ĐƠN VÀ BIỂN QUẢNG CÁO Ở THỊ TRẤN SAPA, LÀO CAI Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Nguyễn Thị Phương Dung, Dương Thị Hoàng, Đoàn Mỹ Hạnh 73 - 78
HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC ĐỐI VỚI THÁI ĐỘ, NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA VỚI KĨ NĂNG VIẾT Tóm tắt
Trần Thị Lan Hương 79 - 86
ỨNG DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - MỘT GIẢI PHÁP CHO NHỮNG LỚP HỌC ĐÔNG SINH VIÊN Tóm tắt
Hoàng Thị Thu Hoài, Trần Thị Thảo 87-92
NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐÍCH TRONG LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan 93-100
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm 101 - 109
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 Tóm tắt
Hoàng Thị Kim Khánh, Bùi Thị Thanh Vân 111 - 118
PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương 119 - 126