Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR)

Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn

Tóm tắt


Xử lý nước thải sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật bằng công nghệ fenton điện hóa kết hợp màng lọc-sinh học (MBR) đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hệ thống tiền xử lý bằng fenton điện hóa sử dụng vải cacbon làm catot (diện tích 300 cm2) , lưới Pt làm anot (diện tích 240cm2), pH của hệ = 3; nồng độ xúc tác Fe2+ = 0,1 mM ; nồng độ chất điện ly Na2SO4 = 0,05M ; I = 2,5A. Hệ thống xử lý thứ cấp bằng hệ MBR sử dụng màng vi lọc sợi rỗng kích thước 0,3 µm (diện tích màng lọc 0,2 m2), MLSS = 7.900 – 8.900 mg.L-1, chế độ sục khí/ngưng sục: 60/60 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 40 phút tiền xử lý bằng fenton điện hóa, tiếp tục cho nước thải qua hệ MBR, thì sau 24h, nồng độ thuốc diệt cỏ glyphosate giảm từ 29,5 mg.L-1 xuống còn 0,3 mg.L-1, COD từ 1430 mg.L-1 xuống còn 32,6 mg.L-1, BOD5 từ 317,6 mg.L-1 xuống còn 10,8 mg.L-1 và amoni từ 16,3 mg.L-1 xuống còn 0,76 mg.L-1, nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT.


Toàn văn: PDF