Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ BẰNG TẠI XÃ BÁ XUYÊN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt


Lưới khống chế đo vẽ xã Bá Xuyên được xây dựng với tổng số 80 điểm  trong đó bao gồm: 75 điểm mới thành lập và 05  điểm gốc (092538, 092543, SC-10, SC-16, SC-24) được bố trí với đồ hình dạng tam giác, mật độ điểm đảm bảo phục vụ đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính. Kết quả xây dựng lưới khống chế đạt được là: Sai số trung phương vị trí điểm lớn nhất: (ĐV1-74) = 0,009 m; Sai số trung phương tương đối cạnh lớn nhất (ĐV1-18---ĐV1-19): mS/S = 1/26.290; Sai số khép tương đối tam giác lớn nhất: (ĐV1-25--ĐV1-26--ĐV1-27) = 1/11.665. Như vậy, lưới khống chế đo vẽ xã Bá Xuyên đảm bảo chất lượng, có độ chính xác cao, lưới thiết kế chặt chẽ, tính toán bình sai đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại thông tư số 25 ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn văn: PDF