Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH ĐA HÌNH MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN MÓNG CÁI BỐ MẸ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG

Đặng Thị Hương Hà, Vũ Thị Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng

Tóm tắt


Việc nghiên cứu để cải tạo giống vật nuôi nhằm mục đích cải thiện những tính trạng không mong muốn, duy trì và bảo tồn những tính trạng quý rất cần thiết. Để khắc phục nhược điểm của phương pháp chọn lọc truyền thống, các nhà khoa học đã ứng dụng  kĩ thuật di truyền vào nghiên cứu của mình để tìm ra những chỉ thị di truyền liên quan tới tính trạng mong muốn ở vật nuôi. Đề tài nghiên cứu trên 80 cá thể lợn Móng Cái - Hải Phòng với mục tiêu: khảo sát đa hình gene ESR, BF, FUT1, RNF4 liên quan đến tính trạng sinh sản ở đàn lợn Móng Cái bố mẹ; xác định tần số alen và tần số kiểu gene của geneESR, BF, FUT1, RNF4 để đánh giá ảnh hưởng của các alen và kiểu gene  đến tính trạng sinh sản phục vụ cho công tác chọn giống. Đề tài sử dụng kỹ thuật PCR – RFLP. Kết quả nghiên cứu thu được:sự đa hình của gene ESR, BF, RNF4 và không tìm thấy sự đa hình ở gene FUT1.


Toàn văn: PDF