Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU)

Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân

Tóm tắt


Là một trong 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dân tộc Lự hiện chỉ còn 5.601 khẩu (Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Họ cư trú tập trung ở Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, trong đó có xã Bản Hon (Tam Đường - Lai Châu). Bên cạnh sinh hoạt kinh tế truyền thống làm nương, dệt vải, săn bắn hái lượm thì hiện nay người Lự ở bản Hon đã có một sinh kế mới, đó chính là du lịch cộng đồng. Bản Hon không chỉ hấp dẫn du khách vì cảnh quan đẹp mà hơn tất cả chính là các giá trị văn hóa của đồng bào Lự vẫn được giữ gìn, trao truyền như một bảo tàng sống động. Người Lự bản Hon đã biết “xuất khẩu tại chỗ” các giá trị văn hóa ấy bằng công cụ “du lịch cộng đồng” để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.


Toàn văn: PDF