Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Trần Việt Cường, Nguyễn Phúc Chỉnh

Tóm tắt


Ngành giáo dục đang triển khai các hoạt động để thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới từ sau 2020; đồng thời cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng rõ rết đến giáo dục. Vì vậy, phát triển chương trình đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay thực sự cần thiết. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái nguyên đã và đang nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông trong cách mạng 4.0 và gắn liến với giáo dục phổ thông ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Nội dung viết này, chúng tôi đề tập trung đề cập tới hoạt động phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay của nhà trường.

Toàn văn: PDF