Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG VI KHUẨN GRAM DƯƠNG

Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ

Tóm tắt


Từ 39 mẫu đất thu thập tại 2 địa điểm Núi Pháo, Đại Từ và Mỏ Sắt, Trại Cau thuộc tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành phân lập được 48 chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh trong tổng số 379 chủng được lựa chọn, chiếm 12,66%.Trong số đó có 4/48 chủng (8,33%) thể hiện hoạt tính kháng cả 4 chủng vi khuẩn kiểm định (Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtilis ATCC 6051A và Bacillus anthracis KEMB 211-146); có 12/48 chủng (25%) có hoạt tính kháng lại 3 chủng vi khuẩn kiểm định; có 13/48 chủng (27,08%) kháng lại 2 chủng vi khuẩn kiểm định và có 19/48 chủng (39,58%) chỉ kháng một loại vi khuẩn kiểm định. Trong số các chủng phân lập, chủng P5-1 thể hiện hoạt tính tốt nhất, có khả năng kháng lại cả bốn chủng vi khuẩn kiểm định. Khả năng sinh kháng sinh của chủng P5-1 mạnh nhất trong môi trường Gause I ở 7 ngày lên men.


Toàn văn: PDF