Chi tiết về Tác giả

Bé, Nguyễn Văn Trường Đại học Cần Thơ

  • S. 35 (2017) - Bài viết
    Khảo sát chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp phục vụ quản lý chất lượng ao nuôi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433