Chi tiết về Tác giả

Báu, Nguyễn Văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 1 (2011) - Bài viết
    Luật "Văn khố" của chính quyền Sài Gòn dưới góc nhìn lịch sử
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433