Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Trần Nhật Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • S. 35 (2017) - Bài viết
    Phân lập vi khuẩn cho hoạt tính Nattokinase cao và khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố đối với quá trình lên men thu nhận Nattokinase
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433