Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Lê Thành Trung

Tóm tắt


Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết về vấn đề kiểm toán dao động trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu theo tiêu chuẩn của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Trên cơ sở đó, áp dụng vào công tác thiết kế nền đường ô tô trong điều kiện đất yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiến nghị bổ sung điều kiện kiểm toán dao động trên vào quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN – 262-2000.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433