Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình ủ phân compost từ lục bình

Phạm Thị Mỹ Trâm

Tóm tắt


Lục bình (Eichhornia crassipes) là một loài thực vật thủy sinh có khả năng sinh sản rất nhanh. Hiện nay, lục bình đang là vấn nạn trên các sông ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mục tiêu của đề tài là dùng lục bình làm nguyên liệu để ủ phân compost góp phần giải quyết vấn nạn lục bình trên các sông tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy với tỷ lệ nguyên liệu ủ là 100% lục bình cho ra sản phẩm phân tốt nhất. Chế phẩm sinh học Bima giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy, rút ngắn thời gian ủ so với chế phẩm Emuniv, BioVAC, Biomix. Sản phẩm phân compost sau khi ủ có độ ẩm 55,72%, nhiệt độ 26oC, pH 7,9, C/N 12,64, hàm lượng cellulose 18,5.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433