Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khái niệm trọng lượng qua các bài toán vật lý phổ thông

Mai Văn Dũng

Tóm tắt


Khái niệm trọng lượng đã được đề cập trong chương trình vật lý phổ thông. Tuy nhiên, khái niệm này được trình bày một cách khá đơn giản, gây khó khăn cho việc vận dụng và giảng dạy. Bài viết này, thông qua một số bài toán vật lý phổ thông nhằm làm rõ bản chất của khái niệm trọng lượng. Qua đó giúp cho người đọc phân biệt chính xác khái niệm trọng lượng và trọng lực trong chương trình vật lý phổ thông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433