Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước chung lớn nhất của các ma trận vuông

Nguyễn Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Kiều Trinh

Tóm tắt


Dựa trên những kiến thức đã có về ước chung lớn nhất (UCLN) của các số nguyên, kết hợp sử dụng một số kết quả về ma trận trên miền chính, bài viết làm rõ định nghĩa UCLN của các ma trận vuông, chứng minh sự tồn tại UCLN của các ma trận vuông trên miền chính, trình bày chi tiết phương pháp tìm UCLN của hai ma trận vuông với các phần tử là các số nguyên và chứng minh một số tính chất của ước và UCLN các ma trận vuông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433