Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng đối kháng của nấm trichoderma với nấm corticium salmonicolor gây bệnh nấm hồng trên cây cao su

Nguyễn Anh Dũng

Tóm tắt


Trên môi trường PGA, khảo sát khả năng đối kháng của 14 chủng nấm Trichoderma được phân lập tại những vùng nông nghiệp tỉnh Bình Dương với nấm Corticium salmonicolor gây bệnh nấm hồng trên cây cao su. Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng đối kháng mạnh của  các chủng nấm Trichoderma với nấm C. salmonicolor khi hiệu suất đối kháng đạt 100% chỉ sau 7 ngày nuôi cấy. Chủng Tr12 sự phong phú trong cơ chế đối kháng nấm bệnh đã được chọn để định danh bằng phương pháp sinh học phân tử. Kết quả là chủng Tr12 có trình tự 28S rRNA tương đồng với trình tự 28S rRNA của chủng Trichoderma harzianum CKP01 là 99%. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433