Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả điều tra thành phần loài lưỡng cư, bò sát huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Bùi Thanh Đạo, Lê Văn Chiên

Tóm tắt


Qua thời gian khá dài khảo sát lưỡng cư, bò sát tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định (từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008 và từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015) chúng tôi đã xác định được 24 loài lưỡng cư, thuộc 13 giống, 7 họ, 2 bộ và 33 loài bò sát thuộc 28 giống, 12 họ, 2 bộ. Với kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã bổ sung cho danh lục lưỡng cư, bò sát của tỉnh Bình Định 8 loài; đã xác định được 23 loài thuộc diện quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, 27 loài có tên trong Danh lục đỏ IUCN 2010, 12 loài thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Khu hệ lưỡng cư, bò sát ở An Lão nhìn chung khá đa dạng, chứa đựng nhiều nguồn gen quý giá cho khoa học; tuy nhiên tính đa dạng và độ phong phú của hai nhóm động vật này tại khu vực nghiên cứu đang bị suy giảm nhanh chóng , nhất là những loài có giá trị sử dụng cao, do đó cần thiết phải có biện pháp bảo vệ hữu hiệu nguồn lợi động vật quý giá này, nếu không chúng sẽ có nguy cơ bị tuyệt diệt trong tương lai không xa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433