Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá khả năng phân huỷ hệ sợi của lục bình Eichhornia crassipes bằng chủng nấm Trichoderma sp

Lê Minh Hiếu, Trần Ngọc Hùng, Mai Thị Ngọc Lan Thanh

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng phân huỷ hệ sợi cellulose trong cây Lục Bình bằng chủng nấm Trichoderma sp. Trong bảy chủng nấm phân lập từ đất vườn Bình Dương và đất rừng Langbiang tỉnh Lâm Đồng, có hai chủng cho khả năng phân huỷ hệ sợi Lục Bình mạnh trên 35% là chủng T3-3, T13-2. Các chủng này được quan sát về hình thái chủng nấm mọc trên môi trường PGA và hình thái cuống sinh bào tử để xác định hai chủng phân lập là chủng Trichoderma sp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433