Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chất trợ keo tụ sinh học trong xử lý nước thải thủy sản

Phạm Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đào Minh Trung

Tóm tắt


Các hóa chất sử dụng trong phương pháp hóa lý để xử lý nước thải chế biến thủy sản thường có nguồn gốc hóa học, một mặt chúng xử lý các chất ô nhiễm, mặt khác hóa chất tồn dư sau xử lý có thể gây ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận. Nghiên cứu thay thế hợp chất có nguồn gốc hóa học mang tính cần thiết. Kết quả trong nghiên cứu cho thấy sử dụng gum muồng Hoàng Yến xử lý được 96% COD, 82% ni-tơ, 78,67% phốt pho và 80,4% SS. Từ đó cho thấy bước đầu có thể ứng dụng và thay thế dần hóa chất có nguồn gốc sinh học vào xử lý nước thải chế biến thủy sản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho nguồn tiếp nhận.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433