Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát quá trình điều khiển kích thước nano vàng dạng cầu gai

Nguyễn Thị Nhật Hằng, Trần Thảo Tiên, Lê Thị Phương Trang, Lê Thị Hồng Mai, Nguyễn Thị Phương Phong

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, hạt nano vàng dạng cầu gai được tổng hợp với hệ chất khử trisodium citrate/ hydroquinone bằng phương pháp mầm trung gian (khử 2 giai đoạn). Khi thay đổi điều kiện phản ứng và thêm vào một lượng chất bảo vệ nhất định sẽ dẫn tới sự thay đổi kích thước hạt nano vàng dạng cầu gai. Hạt nano vàng tạo thành được khảo sát với các phương pháp phân tích khác nhau như TEM, XRD, UV-Vis; các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt gồm: nồng độ tiền chất H2AuCl4, tỷ lệ mầm trung gian.  Kết quả cho thấy các hạt nano vàng dạng cầu gai có kích thước thay đổi từ 56 đến 80 nm, giãn đồ XRD cho thấy các đỉnh đặc trưng cho cấu trúc tinh thể vàng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433