Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 26 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh

Võ Đức Toàn, Huỳnh Thị Anh Thy, Nguyễn Minh Tài

Tóm tắt


Quỹ bảo lãnh tín dụng thành phố Hồ Chí Minh là cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tổ chức tín dụng, thông qua hoạt động phối hợp để cấp, bảo lãnh tín dụng và trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động chủ yếu của Quỹ bảo lãnh tín dụng là thu thập, cung cấp thông tin, thẩm định, quyết định bảo lãnh tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục tạo thuận lợi cho Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện tốt hoạt động trong bảo lãnh tín dụng, góp phần trợ giúp phát triển doanh nghiệp. Thực tế hoạt động trong thời gian qua của Quỹ bảo lãnh tín dụng đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong hoạt động phối hợp giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Bài viết này đưa ra những giải pháp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng tính hiệu quả trong hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, góp phần phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433