Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 20 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện quy chế cho vay nhìn từ góc độ quản lý nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam

Nguyễn Văn Phúc

Tóm tắt


Nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng có liên quan trực tiếp đến quy chế cho vay. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập: tỷ lệ dự trữ bắt buộc chưa phù hợp, dư nợ quá hạn tăng cao, cạnh tranh không lành mạnh ở các tổ chức tín dụng, các văn bản pháp luật của Ngân hàng Nhà nước chưa hoàn thiện. Hoàn thiện quy chế cho vay từ góc độ quản lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam bao gồm các vấn đề: xác định quan điểm định hướng, xác lập quy chế cho vay trên cơ sở tăng quy mô vốn điều lệ và nâng cao chất lượng của tổ chức tín dụng, kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chính sách tài khóa tiền tệ linh hoạt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433