Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 16 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Thủ Dầu Một - Thành tựu và phương hướng phát triển

Trần Văn Trung, Vương Quốc Khanh

Tóm tắt


Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ ở trường đại học có vai trò quan trọng,  không chỉ phục vụ tích cực cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện đáp ứng nhu cầu xã hội mà còn đóng góp thiết thực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của ngành nghề. Ở Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhà trường luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học cả trong đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên. Trong 5 năm xây dựng và trưởng thành (2009 - 2014), trường đã tập hợp được một tiềm năng khoa học cả về đội ngũ, định hướng nghiên cứu, cơ chế chính sách. Kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Thủ Dầu Một trong 5 năm qua là tiền đề quan trọng, khẳng định phương hướng phát triển của trường là phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433