Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỹ năng giải quyết vấn đề - Một yêu cầu thiết yếu cần đào tạo cho sinh viên

Trần Văn Tiếng

Tóm tắt


Kĩ năng giải quyết vấn đề là một trong những yêu cầu quan trọng được khẳng định trong chuẩn đầu ra của sinh viên hầu hết các trường học, ngành học. Bài báo của chúng tôi trình bày tầm quan trọng của kĩ năng giải quyết vấn đề, một số nội dung cơ bản của kĩ năng giải quyết vấn đề đối với sinh viên gồm: kĩ năng phát hiện, thu thập thông tin và mô hình hóa, kết thúc vấn đề và ra quyết định. Các nội dung được trình bày có vai trò như một đề xuất ban đầu trong việc trang bị kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên một cách hiệu quả.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433