Chi tiết về Tác giả

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN