Chi tiết về Tác giả

Hạnh, tRẦN Thị

  • T. 18, S. 3 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM SALMONELLA Ở GÀ THỊT GIẾT MỔ THEO 2 HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG
    Tóm tắt  PDF