Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Vũ Đức

  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt ở một số cơ sở giết mổ lợn tại thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Sự hiện diện của Staphylococcus aureus đề kháng methicilin ở chó tại Hà Nội
    Tóm tắt  PDF