Chi tiết về Tác giả

Nha, Võ Văn

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Tỷ lệ nhiễm và mức độ mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ tôm hùm bông (panulirus ornatus) nuôi lồng ở vùng biển tỉnh Phú Yên
    Tóm tắt  PDF