Chi tiết về Tác giả

Hải, Võ Văn

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc điểm hình thái học phân biệt loài giun móc ancyclostoma ceylanicum lưu hành trên chó tại Hà Nội quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét
    Tóm tắt  PDF