Chi tiết về Tác giả

Hải Lê, Võ Thị

  • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Tình hình nhiễm sán lá gan Fasciola gigantica của trâu, bò ở một số huyện thuộc tỉnh Nghệ An
    Tóm tắt  PDF