Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Trần Xuân

  • T. 19, S. 3 (2012) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
    SẢN XUẤT VACXIN CÚM GIA CẦM NAVET-VIFLUVAC, CHỦNG NIBGR-14 Ở VIỆT NAM ( Thông báo khoa học)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C
    Tóm tắt  PDF