Chi tiết về Tác giả

Hạnh và cs, Trần Xuân

  • T. 19, S. 2 (2012) - Nghiên cứu khoa học
    ẢNH HƯỞNG CỦA INTERFERON ALPHA (IFN-α) ĐỐI VỚI VIRUT GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 5 (2012): số 5-2012 - Nghiên cứu khoa học
    Đánh giá an tòan và hiệu lực của vacxin nhược độc đậu dê trong điều kiện sản xuất
    Tóm tắt  PDF