Chi tiết về Tác giả

Bách, Trần Xuân

  • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu tỷ lệ sản sinh men extended-spectrum β-lactamases (ESBL) và phát hiện gen kháng cephlosporin của vi khuẩn Escherichia Coli phân lập từ chất thải lợn tại một số địa phương
    Tóm tắt  PDF