Chi tiết về Tác giả

Nên, Trần Văn

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu và đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó lai Becgie mắc bệnh care trên địa bàn Hà Nội
    Tóm tắt  PDF