Chi tiết về Tác giả

Mai Thảo, Trần Thị

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu tồn dư một số kháng sinh và β-agonist trong thịt tươi (lợn, gà) và nước tiểu lợn tại lò mổ ở một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2018) - Nâng cao - Tham khảo
    Kêt quả điều tra tình hình sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi ong
    Tóm tắt  PDF