Chi tiết về Tác giả

Mỹ Phúc, Trần Thị

  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Đánh giá hiệu quả của si- rô diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) trong phòng, trị sỏi niệu ở chó
    Tóm tắt  PDF