Chi tiết về Tác giả

Hà, Trần Thị

  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc tính sinh học của chủng Porcine circovirus type 2 (PCV2) sau bảo quản bằng phương pháp đông khô
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 5 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Nghiên cứu tồn dư một số kháng sinh và β-agonist trong thịt tươi (lợn, gà) và nước tiểu lợn tại lò mổ ở một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam
    Tóm tắt  PDF