Chi tiết về Tác giả

Quý, Trần Diên

  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Sự lưu hành và biến đổi di truyền của virus cúm A/H5N1 tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF