Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Trần Đức

 • T. 18, S. 6 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  KẾT QUẢ PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ SEROTYPE CÁC CHỦNG SALMONELLA SPP Ở LỢN CON TIÊU CHẢY TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 3 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ LỢN SAU CAI SỮA BỊ TIÊU CHẢY VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM VACXIN PHÒNG BỆNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Kết quả phân lập, xác định serotype và độc lực các chủng E.Coli gây tiêu chảy ở lợn con tại khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  Tóm tắt  PDF